Gerard Leliefeld

 

 

Biografie

 

Gerard Leliefeld werd op 26 april 1947 geboren in Soestdijk (gemeente Soest). Hij was zeer verknocht aan zijn geboorteplaats, waar hij een gelukkige kindertijd beleefde. Na het gymnasium a in Hilversum te hebben doorlopen, studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Al vóór het behalen van zijn doctoraal examen, trad hij in het voetspoor van zijn vader: hij gaf les in Baarn, Amersfoort, Utrecht en Alkmaar. In 1979 trouwde hij met Ans Spierings, waarna hun dochters Marieke en Anneke werden geboren. In 1982 werd hij tot conrector en enige tijd later tot plaatsvervangend rector in 's-Hertogenbosch benoemd. Om gezondheidsredenen heeft hij zijn actieve loopbaan aan het ROC Koning Willem I College in 2008 beëindigd. Tegenwoordig woont hij, samen met zijn vrouw in 's-Hertogenbosch.

 

Bibliografie

 

Verzamelde verhalen 

Verzamelde verhalen omvat een herziene druk van deel 1 t/m 5 van De erfenis:
1. Een plonsje in de vijver
2. Rond de eeuwwisseling
3. De ceder en andere verhalen
4. De dood van Marat en andere verhalen
5. De zaak van het diamanten halssnoer (1785)

"Verzamelde verhalen" bevat onder meer verhalen over het moordwapen, een browning, waarmee tsaar Nicolaas II uiteindelijk werd doodgeschoten, over de wonderbaarlijke opstanding van Jezus in een Spaans ziekenhuis, over een beroemd geval van gerechtelijke dwaling in het naoorlogse Duitsland (met toespelingen op Berlicum en zijn bekendste inwoner: Herman de Man), over de nadagen van Friedrich Wilhelm Nietzsche in Naumburg en over de Haagse belevenissen van opnieuw tot leven gewekte romanpersonages van Louis Couperus en Marcellus Emants. Deze verhalen worden afgewisseld met 'zuiver' historische verhalen over de martelaren van Gorcum, over de 'affaire du collier' die de reputatie van Marie-Antoinette onherstelbaar beschadigde, over de dood van Marat en het deels à la Herman Melville beschreven leven van Sarah Bernhardt. Misschien is het mooiste verhaal wel een pastiche van Tsjechovs 'Dame met het hondje', dat zich op de Pier van Jalta afspeelt. Maatschappelijk het interessantst is het verhaal over de arrestatie van een fascistische partijleider uit Oostenrijk, die naar een voetbalwedstrijd in het Olympisch stadion had willen kijken, maar in plaats daarvan het onderspit delft in een bizarre discussie met een Hollandse marechaussee.

ISBN 9789071633041
€ 37,50


Condities (zonder welke niet) (1993-1995) & Berichten uit Berlicum (1995-2000)

Het boek Condities (zonder welke niet) & Berichten uit Berlicum is een herziene druk van deel 6 van De erfenis.

"Condities (zonder welke niet) (1993-1995) & Berichten uit Berlicum (1995-2000)" bevatten respectievelijk de langste zin die ooit in het Nederlands geschreven is en losse invallen à la Stendhal, dat wil zeggen een kruising van aforismen en egotistische herinneringen, waarin de citroenen van monsieur de Tracy netjes op een schaaltje blijven liggen of gewogen worden in plaats van als een verdachte lekkernij in het niets te verdwijnen... Op ordening komt het aan. Men leze het kritisch commentaar van deze auteur op het werk van onder meer Hella Haase, Maarten 't Hart, Thomas Rosenboom en J.J. Voskuyl.

ISBN 9789071633072
€ 27,95  


Verzamelde gedichten
  

Verzamelde gedichten omvat een herziene druk van deel 7 t/m 10 van De erfenis:
7. Verzamelde kwatrijnen (1981-1993)
8. Verzamelde gedichten  (1994-2006)
9. In dubio
10. Ad (in)finitum

'Verzamelde gedichten' bevat alle eerder gepubliceerde dichtbundels van Gerard Leliefeld, waaronder 'Groeten uit Berlicum van Willem Mertens', 'Het koetshuis van notaris Worst/Bossche kwatrijnen', 'Verzen uit de Koran', 'In Dubio' (met acht kwatrijnen gewijd aan nocturnes van Francis Poulenc) en 'Ad (in)finitum', dat geheel in het teken staat van de 'Duineser Elegien' van Rainer Maria Rilke.
Typerend voor zijn ironische beknoptheid zijn:

Nestel

Geef niet toe aan een impuls.
Zwijg desnoods: één woord is beter
dan het met een plastic huls
versterkte uiteinde van een veter.

Harmonieleer

Volgens Glenn Gould maakt een klaviervirtuoos
zich schuldig aan competitief hedonisme,
tenzij hij alsnog ruiterlijk erkent: "Ik vergis me.
Op een renbaan voor paarden rijden geen auto's.

ISBN 9789071633058
€37,50


Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk (1756-1787)

In deze aanzet tot een biografie worden het leven en de werken van de grote dichter Willem Bilderdijk uit de achttiende en negentiende eeuw beschreven, met veel aandacht voor (cultuur)historische details.
De als neutraal en objectief bekendstaande biografie van R.A.Kollewijn uit 1891, een standaardwerk voor bilderdijk-ianen, bleek allang aan een revisie toe te zijn. Waarom dat zo is, leert de lezer gaandeweg begrijpen, nadat hij in de even wonderlijke als zonderlinge wereld van Bilderdijk is ingevoerd.
De chroniqueur van zijn leven, die nadrukkelijk geen biograaf wil worden genoemd, laat de 'grote Ongenietbare'
zoveel mogelijk zelf aan het woord, omdat hij ervan overtuigd is, dat Bilderdijk als stilist zijn tijdgenoten verre overtrof. Stellig was hij niet de grootste jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog en filosoof van zijn tijd, maar wat Bilderdijk op deze en andere terreinen schreef en dichtte, is alleen al door de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten, woeste meningen en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte, zeer de moeite waard.

ISBN 9789071633003
€34,95

 


Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk (1788-1798)

Werd eerder de periode 1756-1787 uit Bilderdijks leven beschreven, nu is dat het geval met de periode 1788-1798, waarna de beschrijving van de overige jaren (1799-1831) deze trilogie zal voltooien.

ISBN 9789071633157 
€ 34,95

Bilderdijk en de Verlichting 

Voordat Gerard Leliefeld het derde en laatste deel over Bilderdijks leven zal publiceren, wilde hij in een tussenboek de balans van de politieke, filosofische, godsdienstige, religieuze en spirituele ontwikkelingen van Bilderdijk in het begin van de negentiende eeuw opmaken. Drie gebeurtenissen staan daarbij centraal: de Leidse buskruitramp van 1807, de publicatie van Da Costa’s Bezwaren tegen de geest der eeuw (1823) en de watersnoodramp van 1825.
In zijn beschouwing betrekt Leliefeld ook parallellen tussen het fundamentalisme van christenen toen en islamieten nu. Kunnen er in dit opzicht lessen uit de geschiedenis worden geleerd? Zo ja, welke zijn dat dan? Een fragment uit Het Buitenleven (1802) geeft een idee hoe Bilderdijk (zelf een onvrijwillige balling) tegenover het vraagstuk van asielzoekers in Nederland stond:
‘Ons gastvrij vaderland verstoot de vreemd’ling niet.’ Tegelijk waarschuwde hij zijn landgenoten voor ‘vertroeteling’ van allochtonen: ‘Geef geen dolheid plaats in woeste zucht naar het vreemde.’ Men kan dit standpunt verrassend noemen voor een man die van ‘fraternité’ niets moest hebben, tenzij hij engelen zijn broeders mocht noemen.

ISBN 9789071633188 
€ 18,95

 

 

Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk (1799-1813)

In het derde deel van deze kroniek worden het leven en de werken van Bilderdijk opnieuw als één geheel aan de lezer gepresenteerd. Door zijn integrale aanpak, waaronder ook de ruime aandacht voor cultuurhistorie uit het onderhavige tijdvak valt, onderscheidt Gerard Leliefeld zich van
andere schrijvers over Bilderdijk. Minder in de greep van afzonderlijke voorvallen in diens leven,-anekdotes in het algemeen-, tracht hij een (kritisch) totaalbeeld van de grootste dichter en schrijver van Nederland uit de achttiende en het begin van de negentiende eeuw te geven.
Als jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog en filosoof blonk Bilderdijk minder uit dan als taalvirtuoos. Er waren geleerden die hem op elk deelterrein de baas waren,maar niemand van hen kon hem op het punt van ‘universaliteit’verslaan. Wat hij op deze en andere terreinen schreef en dichtte, is alleen al zeer de moeite van het lezen waard wegens de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten, woeste meningen en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte.
De waarderingsgeschiedenis van zijn werk en de vaak morele beoordeling van zijn uiterst arbeidzame leven plaatsen de figuur Bilderdijk in de tijd, dus ook in deze tijd. In die zin heeft hij nog niets aan actualiteit ingeboet en kan de lezer van nu een dialoog aangaan met de bronnen die in positieve of negatieve zin van hem getuigen.
Een vierde deel, noodzakelijk geworden door de raadpleging van een groot aantal onuitgegeven brieven van Bilderdijk (OBvB 1806-1831 uit de digitale verzameling van Marinus van Hattum) zal de tetralogie complementeren.

ISBN 9789071633201 
€ 47,95


 

Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk (1814-1831)

In het vierde en laatste deel van deze kroniek worden het leven en de werken van Bilderdijk opnieuw als één geheel aan de lezer gepresenteerd, bezien vanuit zijn eigen standpunt en dat van zijn critici.
Voortdurend werd hem door voor- en tegenstanders de maat genomen, wat zijn onvrede met het bewind van koning Willem I alleen maar deed toenemen.
Ware hij een hypocriet of politieke opportunist geweest, dan zou hij uit vrees zijn koninklijke toelage te verliezen de zogenaamde ‘hereniging’ van de Noordelijke met de Zuidelijke Nederlanden niet ver vóór de Belgische Opstand hebben afgekeurd, noch zich onomwonden achter Da Costa’s 'Bezwaren tegen de geest der eeuw' (1823) hebben gesteld.

Als jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog en filosoof blonk Bilderdijk minder uit dan als taalvirtuoos. Er waren geleerden die hem op elk deelterrein de baas waren, maar niemand kon hem op het punt van ‘universaliteit’ verslaan. Wat hij op deze en andere terreinen schreef en dichtte,is alleen al zeer de moeite van het lezen waard wegens de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten,woeste meningen en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte. De waarderingsgeschiedenis van zijn werk en de vaak morele beoordeling van zijn uiterst arbeidzame leven plaatsen de figuur Bilderdijk in de tijd, dus ook in deze tijd. In die zin heeft hij nog niets aan actualiteit ingeboet en kan de lezer van nu een dialoog aangaan met de bronnen die in positieve of negatieve zin van hem getuigen.

Dit vierde deel, noodzakelijk geworden door de raadpleging van een groot aantal onuitgegeven brieven van Bilderdijk (OBvB 1806-1831 uit de digitale verzameling van Marinus van Hattum), completeert de kroniek over het leven van een zonderling genie.

ISBN 9789071633256
€44,95


Het filosofisch labyrint

Dit boek valt te beschouwen als een vervolg op 'Bilderdijk en de Verlichting' (Gerard Leliefeld, 2012) waarin het standpunt van Bilderdijk in zake religie tegen dat van Kant werd verdedigd en de idealen van de Verlichting tegen Nederlands grootste dichter aan het begin van de 19e eeuw. Het is of de geschiedenis van twee eeuwen geleden zich herhaalt. Maar ging het toen om de strijd van de 'redegodsdienst' tegen de orthodoxie binnen het protestantisme en om de strijd tussen voor- en tegenstanders van de scheiding der machten (inclusief die van kerk en staat), nu gaat het om een soortgelijke strijd binnen de islam en om de strijd tussen theocratie en democratie. Wat is er van de ouderwetse idealen van de Verlichting overgebleven?
In dit boek tracht de auteur niet alleen een antwoord op die vraag te geven, maar ook de rol van de filosofie in het algemeen ter discussie te stellen. Het krachtigst neemt hij stelling tegen Heidegger en Sartre, die hij, in tegenstelling tot Plato en Aristoteles, als overschatte figuren beschouwt.
Aan de hand van vele voorbeelden illustreert hij zijn stelling, dat literatuur voor de ontwikkeling van denkbeelden op filosofisch en economisch gebied méér heeft bijgedragen dan filosofie: filosofische waarheden worden in een labyrint gepresenteerd. In plaats van die te achterhalen doet men er goed aan naarstig naar de uitgang te zoeken om zich ervan te bevrijden.

ISBN: 9789071633270
€ 32,95


 


terug naar homepage